ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Mon, 10/12/2020 - 03:45 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၃၀၃၂.၅၉၁ ၁၈၃၆.၁၀၈ ၄၈၆၈.၆၉၉ ၃၁၅၆.၄၂၁ ၁၇၆၁.၅၅၄ ၄၉၁၇.၉၇၅ -၁၂၃.၈၃၀ ၇၄.၅၅၄ -၄၉.၂၇၆
လွယ်ဂျယ် ၁၁၂.၇၅၅ ၂၇.၉၉၂ ၁၄၀.၇၄၇ ၁၂၂.၈၃၂ ၂၂.၀၅၂ ၁၄၄.၈၈၄ -၁၀.၀၇၇ ၅.၉၄၀ -၄.၁၃၇
ချင်းရွှေဟော် ၄၂၄.၉၄၅ ၁၁၆.၅၄၄ ၅၄၁.၄၈၉ ၄၆၀.၃၆၃ ၈၁.၂၃၁ ၅၄၁.၅၉၄ -၃၅.၄၁၈ ၃၅.၃၁၃ -၀.၁၀၅
ကံပိုက်တီ ၂၆၂.၃၄၀ ၁၈.၅၄၇ ၂၈၀.၈၈၇ ၂၆၄.၁၀၇ ၃၂.၃၃၈ ၂၉၆.၄၄၅ -၁.၇၆၇ -၁၃.၇၉၁ -၁၅.၅၅၈
ကျိုင်းတုံ ၂.၈၈၅ ၂.၁၅၃ ၅.၀၃၈ ၆.၉၉၃ ၁.၅၂၉ ၈.၅၂၂ -၄.၁၀၈ ၀.၆၂၄ -၃.၄၈၄
တာချီလိတ် ၆၈.၂၀၈ ၇၃.၉၂၉ ၁၄၂.၁၃၇ ၂၀.၁၀၆ ၇၇.၅၀၈ ၉၇.၆၁၄ ၄၈.၁၀၂ -၃.၅၇၉ ၄၄.၅၂၃
မြဝတီ ၃၈၃.၄၈၃ ၈၁၉.၂၂၈ ၁၂၀၂.၇၁၁ ၂၁၁.၄၈၈ ၇၅၈.၃၆၄ ၉၆၉.၈၅၂ ၁၇၁.၉၉၅ ၆၀.၈၆၄ ၂၃၂.၈၅၉
ကော့သောင်း ၂၆၅.၇၃၉ ၉၄.၇၈၃ ၃၆၀.၅၂၂ ၁၇၅.၂၂၄ ၃၈.၈၇၈ ၂၁၄.၁၀၂ ၉၀.၅၁၅ ၅၅.၉၀၅ ၁၄၆.၄၂၀
မြိတ် ၅၅.၃၄၇ ၈၆.၄၀၂ ၁၄၁.၇၄၉ ၁၂၁.၄၈၁ ၁၁၈.၀၃၇ ၂၃၉.၅၁၈ -၆၆.၁၃၄ -၃၁.၆၃၅ -၉၇.၇၆၉
၁၀ ထီးခီး ၁၉၉၅.၂၀၃ ၄၀.၀၆၉ ၂၀၃၅.၂၇၂ ၂၄၆၇.၅၃၂ ၁၄၄.၄၉၈ ၂၆၁၂.၀၃၀ -၄၇၂.၃၂၉ -၁၀၄.၄၂၉ -၅၇၆.၇၅၈
၁၁ မောတောင် ၁၂.၇၆၁ ၆.၀၅၅ ၁၈.၈၁၆ ၁၂.၀၈၁ ၇.၀၁၁ ၁၉.၀၉၂ ၀.၆၈၀ -၀.၉၅၆ -၀.၂၇၆
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၃၀၄ ၂.၇၈၁ ၁.၁၃၇ ၀.၃၁၆ ၁.၄၅၃ ၁.၃၄၀ -၀.၀၁၂ ၁.၃၂၈
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၂.၉၇၇ ၁.၂၄၉ ၁၄.၂၂၆ ၄၁၉.၅၇၀ ၃၀၃.၀၁၅ ၇၂၂.၅၈၅
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၉၀၇ ၀.၀၆၀ ၈.၉၆၇ ၂.၅၈၇ -၀.၀၀၁ ၂.၅၈၆
၁၅ တမူး ၄၀.၅၅၁ ၁.၀၃၈ ၄၁.၅၈၉ ၉၅.၃၈၆ ၁.၂၇၈ ၉၆.၆၆၄ -၅၄.၈၃၅ -၀.၂၄၀ -၅၅.၀၇၅
၁၆ ရိဒ် ၄၈.၈၆၀ ၂.၀၂၇ ၅၀.၈၈၇ ၈၂.၁၁၈ ၂၂.၄၆၅ ၁၀၄.၅၈၃ -၃၃.၂၅၈ -၂၀.၄၃၈ -၅၃.၆၉၆
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁ ၀.၀၁၈   ၀.၀၁၈ ၀.၃၉၃   ၀.၃၉၃
  စုစုပေါင်း ၇၁၅၂.၅၉၇ ၃၄၂၉.၅၀၂ ၁၀၅၈၂.၀၉၉ ၇၂၁၉.၁၇၁ ၃၀၆၈.၃၆၈ ၁၀၂၈၇.၅၃၉ -၆၆.၅၇၄ ၃၆၁.၁၃၄ ၂၉၄.၅၆၀

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်