ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Mon, 09/07/2020 - 04:56 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၈-၈-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၆၇၀.၁၅၀ ၁၆၈၆.၄၀၂ ၄၃၅၆.၅၅၂ ၂၉၂၀.၀၂၇ ၁၆၀၈.၂၁၀ ၄၅၂၈.၂၃၇ -၂၄၉.၈၇၇ ၇၈.၁၉၂ -၁၇၁.၆၈၅
လွယ်ဂျယ် ၁၀၃.၇၄၈ ၂၄.၈၇၅ ၁၂၈.၆၂၃ ၁၂၀.၇၄၀ ၁၇.၈၂၀ ၁၃၈.၅၆၀ -၁၆.၉၉၂ ၇.၀၅၅ -၉.၉၃၇
ချင်းရွှေဟော် ၃၈၇.၂၆၄ ၁၀၄.၅၇၃ ၄၉၁.၈၃၇ ၄၂၁.၉၀၃ ၆၉.၄၅၀ ၄၉၁.၃၅၃ -၃၄.၆၃၉ ၃၅.၁၂၃ ၀.၄၈၄
ကံပိုက်တီ ၂၆၁.၄၃၂ ၁၈.၄၃၇ ၂၇၉.၈၆၉ ၂၅၅.၆၉၆ ၂၈.၅၅၅ ၂၈၄.၂၅၁ ၅.၇၃၆ -၁၀.၁၁၈ -၄.၃၈၂
ကျိုင်းတုံ ၂.၈၂၅ ၂.၁၂၂ ၄.၉၄၇ ၆.၃၉၃ ၁.၃၉၆ ၇.၇၈၉ -၃.၅၆၈ ၀.၇၂၆ -၂.၈၄၂
တာချီလိတ် ၆၄.၈၀၃ ၆၈.၀၀၂ ၁၃၂.၈၀၅ ၁၈.၁၃၃ ၆၂.၉၄၄ ၈၁.၀၇၇ ၄၆.၆၇၀ ၅.၀၅၈ ၅၁.၇၂၈
မြဝတီ ၃၅၇.၇၅၁ ၇၅၃.၈၅၀ ၁၁၁၁.၆၀၁ ၁၉၁.၅၂၃ ၆၇၇.၆၁၆ ၈၆၉.၁၃၉ ၁၆၆.၂၂၈ ၇၆.၂၃၄ ၂၄၂.၄၆၂
ကော့သောင်း ၂၄၆.၆၇၆ ၉၂.၈၁၇ ၃၃၉.၄၉၃ ၁၅၉.၁၅၅ ၃၄.၉၃၆ ၁၉၄.၀၉၁ ၈၇.၅၂၁ ၅၇.၈၈၁ ၁၄၅.၄၀၂
မြိတ် ၅၄.၂၇၆ ၇၉.၄၀၃ ၁၃၃.၆၇၉ ၁၁၉.၄၁၉ ၁၀၅.၅၅၉ ၂၂၄.၉၇၈ -၆၅.၁၄၃ -၂၆.၁၅၆ -၉၁.၂၉၉
၁၀ ထီးခီး ၁၈၀၃.၈၆၉ ၃၉.၉၉၄ ၁၈၄၃.၈၆၃ ၂၂၄၆.၄၁၃ ၁၄၃.၃၀၁ ၂၃၈၉.၇၁၄ -၄၄၂.၅၄၄ -၁၀၃.၃၀၇ -၅၄၅.၈၅၁
၁၁ မောတောင် ၁၁.၂၂၀ ၅.၃၈၄ ၁၆.၆၀၄ ၁၀.၉၄၁ ၆.၆၂၃ ၁၇.၅၆၄ ၀.၂၇၉ -၁.၂၃၉ -၀.၉၆၀
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၃၀၄ ၂.၇၈၁ ၁.၀၇၆ ၀.၂၈၃ ၁.၃၅၉ ၁.၄၀၁ ၀.၀၂၁ ၁.၄၂၂
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၁.၆၁၆ ၁.၂၃၂ ၁၂.၈၄၈ ၄၂၀.၉၃၁ ၃၀၃.၀၃၂ ၇၂၃.၉၆၃
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၂၉၃ ၀.၀၅၆ ၈.၃၄၉ ၃.၂၀၁ ၀.၀၀၃ ၃.၂၀၄
၁၅ တမူး ၃၈.၇၇၆ ၀.၉၉၅ ၃၉.၇၇၁ ၈၈.၄၁၃ ၀.၉၆၉ ၈၉.၃၈၂ -၄၉.၆၃၇ ၀.၀၂၆ -၄၉.၆၁၁
၁၆ ရိဒ် ၄၇.၃၂၂ ၂.၀၂၀ ၄၉.၃၄၂ ၇၅.၆၃၇ ၂၁.၂၄၂ ၉၆.၈၇၉ -၂၈.၃၁၅ -၁၉.၂၂၂ -၄၇.၅၃၇
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၆၄၉၇.၀၄၁ ၃၁၈၃.၅၀၁ ၉၆၈၀.၅၄၂ ၆၆၅၅.၃၇၈ ၂၇၈၀.၁၉၂ ၉၄၃၅.၅၇၀ -၁၅၈.၃၃၇ ၄၀၃.၃၀၉ ၂၄၄.၉၇၂

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်