ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Thu, 10/01/2020 - 13:23 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၅-၉-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၉၈၀.၄၄၈ ၁၈၁၇.၀၀၆ ၄၇၉၇.၄၅၄ ၂၉၈၄.၈၁၀ ၁၇၂၄.၈၆၂ ၄၇၀၉.၆၇၂ -၄.၃၆၂ ၉၂.၁၄၄ ၈၇.၇၈၂
လွယ်ဂျယ် ၁၁၁.၈၇၂ ၂၇.၆၉၃ ၁၃၉.၅၆၅ ၁၂၂.၅၆၈ ၂၁.၇၇၅ ၁၄၄.၃၄၃ -၁၀.၆၉၆ ၅.၉၁၈ -၄.၇၇၈
ချင်းရွှေဟော် ၄၂၁.၁၇၁ ၁၁၅.၇၃၆ ၅၃၆.၉၀၇ ၄၅၂.၂၃၁ ၇၆.၇၁၄ ၅၂၈.၉၄၅ -၃၁.၀၆၀ ၃၉.၀၂၂ ၇.၉၆၂
ကံပိုက်တီ ၂၆၂.၃၄၀ ၁၈.၅၄၁ ၂၈၀.၈၈၁ ၂၆၃.၃၁၄ ၃၂.၀၀၄ ၂၉၅.၃၁၈ -၀.၉၇၄ -၁၃.၄၆၃ -၁၄.၄၃၇
ကျိုင်းတုံ ၂.၈၈၅ ၂.၁၅၂ ၅.၀၃၇ ၆.၉၉၃ ၁.၅၂၉ ၈.၅၂၂ -၄.၁၀၈ ၀.၆၂၃ -၃.၄၈၅
တာချီလိတ် ၆၈.၂၀၉ ၇၃.၇၅၃ ၁၄၁.၉၆၂ ၁၉.၉၃၃ ၆၇.၈၃၂ ၈၇.၇၆၅ ၄၈.၂၇၆ ၅.၉၂၁ ၅၄.၁၉၇
မြဝတီ ၃၈၀.၀၇၅ ၈၁၂.၀၈၅ ၁၁၉၂.၁၆၀ ၂၀၈.၇၃၈ ၇၄၂.၁၀၃ ၉၅၀.၈၄၁ ၁၇၁.၃၃၇ ၆၉.၉၈၂ ၂၄၁.၃၁၉
ကော့သောင်း ၂၆၁.၅၁၅ ၉၄.၃၆၇ ၃၅၅.၈၈၂ ၁၇၃.၃၇၈ ၃၈.၄၉၉ ၂၁၁.၈၇၇ ၈၈.၁၃၇ ၅၅.၈၆၈ ၁၄၄.၀၀၅
မြိတ် ၅၅.၃၁၁ ၈၅.၄၁၅ ၁၄၀.၇၂၆ ၁၂၀.၈၄၁ ၁၁၁.၉၉၀ ၂၃၂.၈၃၁ -၆၅.၅၃၀ -၂၆.၅၇၅ -၉၂.၁၀၅
၁၀ ထီးခီး ၁၈၅၃.၉၅၃ ၄၀.၀၆၉ ၁၈၉၄.၀၂၂ ၂၂၅၀.၀၈၅ ၁၄၄.၄၉၈ ၂၃၉၄.၅၈၃ -၃၉၆.၁၃၂ -၁၀၄.၄၂၉ -၅၀၀.၅၆၁
၁၁ မောတောင် ၁၂.၄၉၂ ၅.၉၃၈ ၁၈.၄၃၀ ၁၁.၉၉၄ ၆.၉၀၆ ၁၈.၉၀၀ ၀.၄၉၈ -၀.၉၆၈ -၀.၄၇၀
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၃၀၄ ၂.၇၈၁ ၁.၁၃၇ ၀.၃၁၃ ၁.၄၅၀ ၁.၃၄၀ -၀.၀၀၉ ၁.၃၃၁
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၂.၆၅၂ ၁.၂၄၉ ၁၃.၉၀၁ ၄၁၉.၈၉၅ ၃၀၃.၀၁၅ ၇၂၂.၉၁၀
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၈၅၇ ၀.၀၆၀ ၈.၉၁၇ ၂.၆၃၇ -၀.၀၀၁ ၂.၆၃၆
၁၅ တမူး ၄၀.၃၆၀ ၁.၀၃၈ ၄၁.၃၉၈ ၉၄.၂၆၉ ၀.၉၈၈ ၉၅.၂၅၇ -၅၃.၉၀၉ ၀.၀၅၀ -၅၃.၈၅၉
၁၆ ရိဒ် ၄၈.၅၅၀ ၂.၀၂၇ ၅၀.၅၇၇ ၈၁.၁၂၀ ၂၂.၄၅၇ ၁၀၃.၅၇၇ -၃၂.၅၇၀ -၂၀.၄၃၀ -၅၃.၀၀၀
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁ ၀.၀၁၈   ၀.၀၁၈ ၀.၃၉၃   ၀.၃၉၃
  စုစုပေါင်း ၆၉၄၆.၁၁၀ ၃၄၀၀.၄၄၇ ၁၀၃၄၆.၅၅၇ ၆၈၁၂.၉၃၈ ၂၉၉၃.၇၇၉ ၉၈၀၆.၇၁၇ ၁၃၃.၁၇၂ ၄၀၆.၆၆၈ ၅၃၉.၈၄၀

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်