ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 08/28/2020 - 07:28 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၁-၈-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၆၃၈.၂၅၂ ၁၆၃၉.၇၀၈ ၄၂၇၇.၉၆၀ ၂၇၆၃.၈၄၂ ၁၅၈၉.၇၉၇ ၄၃၅၃.၆၃၉ -၁၂၅.၅၉၀ ၄၉.၉၁၁ -၇၅.၆၇၉
လွယ်ဂျယ် ၁၀၂.၇၃၄ ၂၄.၃၅၁ ၁၂၇.၀၈၅ ၁၂၀.၅၂၆ ၁၆.၉၄၁ ၁၃၇.၄၆၇ -၁၇.၇၉၂ ၇.၄၁၀ -၁၀.၃၈၂
ချင်းရွှေဟော် ၃၈၀.၀၉၃ ၁၀၁.၉၈၈ ၄၈၂.၀၈၁ ၄၂၁.၃၆၆ ၆၉.၂၃၇ ၄၉၀.၆၀၃ -၄၁.၂၇၃ ၃၂.၇၅၁ -၈.၅၂၂
ကံပိုက်တီ ၂၆၀.၉၈၁ ၁၈.၂၇၂ ၂၇၉.၂၅၃ ၂၅၅.၆၇၈ ၂၈.၂၃၂ ၂၈၃.၉၁၀ ၅.၃၀၃ -၉.၉၆၀ -၄.၆၅၇
ကျိုင်းတုံ ၂.၈၀၂ ၂.၀၉၂ ၄.၈၉၄ ၆.၁၄၆ ၁.၃၉၄ ၇.၅၄၀ -၃.၃၄၄ ၀.၆၉၈ -၂.၆၄၆
တာချီလိတ် ၆၃.၄၀၆ ၆၇.၂၄၅ ၁၃၀.၆၅၁ ၁၇.၆၂၇ ၆၁.၇၈၁ ၇၉.၄၀၈ ၄၅.၇၇၉ ၅.၄၆၄ ၅၁.၂၄၃
မြဝတီ ၃၅၄.၂၃၈ ၇၃၄.၃၀၃ ၁၀၈၈.၅၄၁ ၁၈၄.၆၈၂ ၆၆၁.၂၂၉ ၈၄၅.၉၁၁ ၁၆၉.၅၅၆ ၇၃.၀၇၄ ၂၄၂.၆၃၀
ကော့သောင်း ၂၄၅.၇၆၇ ၉၂.၀၅၈ ၃၃၇.၈၂၅ ၁၅၈.၇၈၇ ၃၃.၈၃၀ ၁၉၂.၆၁၇ ၈၆.၉၈၀ ၅၈.၂၂၈ ၁၄၅.၂၀၈
မြိတ် ၅၄.၂၇၆ ၇၉.၁၇၈ ၁၃၃.၄၅၄ ၁၁၉.၄၁၉ ၁၀၅.၄၀၄ ၂၂၄.၈၂၃ -၆၅.၁၄၃ -၂၆.၂၂၆ -၉၁.၃၆၉
၁၀ ထီးခီး ၁၈၀၃.၇၄၇ ၃၉.၉၇၄ ၁၈၄၃.၇၂၁ ၂၂၄၆.၃၆၈ ၁၄၂.၉၇၀ ၂၃၈၉.၃၃၈ -၄၄၂.၆၂၁ -၁၀၂.၉၉၆ -၅၄၅.၆၁၇
၁၁ မောတောင် ၁၀.၈၂၂ ၅.၁၇၂ ၁၅.၉၉၄ ၁၀.၆၈၈ ၆.၅၅၉ ၁၇.၂၄၇ ၀.၁၃၄ -၁.၃၈၇ -၁.၂၅၃
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၂၇၇ ၂.၇၅၄ ၁.၀၆၉ ၀.၂၇၄ ၁.၃၄၃ ၁.၄၀၈ ၀.၀၀၃ ၁.၄၁၁
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၁.၅၆၈ ၁.၂၃၂ ၁၂.၈၀၀ ၄၂၀.၉၇၉ ၃၀၃.၀၃၂ ၇၂၄.၀၁၁
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၁၇၇ ၀.၀၅၅ ၈.၂၃၂ ၃.၃၁၇ ၀.၀၀၄ ၃.၃၂၁
၁၅ တမူး ၃၈.၆၇၂ ၀.၉၅၁ ၃၉.၆၂၃ ၈၇.၄၅၄ ၀.၉၆၀ ၈၈.၄၁၄ -၄၈.၇၈၂ -၀.၀၀၉ -၄၈.၇၉၁
၁၆ ရိဒ် ၄၆.၀၇၇ ၂.၀၂၀ ၄၈.၀၉၇ ၇၂.၅၃၀ ၂၀.၇၅၇ ၉၃.၂၈၇ -၂၆.၄၅၃ -၁၈.၇၃၇ -၄၅.၁၉၀
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၆၄၄၈.၇၉၆ ၃၁၁၁.၉၁၂ ၉၅၆၀.၇၀၈ ၆၄၈၅.၉၂၇ ၂၇၄၀.၆၅၂ ၉၂၂၆.၅၇၉ -၃၇.၁၃၁ ၃၇၁.၂၆၀ ၃၃၄.၁၂၉

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်