ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၈-၉-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Thu, 09/24/2020 - 14:48 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၈-၉-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၈-၉-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၉၆၃.၄၈၄ ၁၈၀၂.၇၇၇ ၄၇၆၆.၂၆၁ ၂၉၆၇.၀၈၆ ၁၆၈၉.၈၀၂ ၄၆၅၆.၈၈၈ -၃.၆၀၂ ၁၁၂.၉၇၅ ၁၀၉.၃၇၃
လွယ်ဂျယ် ၁၁၀.၈၃၀ ၂၆.၉၇၉ ၁၃၇.၈၀၉ ၁၂၂.၂၈၃ ၂၀.၇၇၅ ၁၄၃.၀၅၈ -၁၁.၄၅၃ ၆.၂၀၄ -၅.၂၄၉
ချင်းရွှေဟော် ၄၁၇.၂၇၈ ၁၁၄.၇၁၂ ၅၃၁.၉၉၀ ၄၄၁.၂၀၇ ၇၄.၃၉၃ ၅၁၅.၆၀၀ -၂၃.၉၂၉ ၄၀.၃၁၉ ၁၆.၃၉၀
ကံပိုက်တီ ၂၆၂.၃၁၈ ၁၈.၅၃၃ ၂၈၀.၈၅၁ ၂၆၀.၇၃၃ ၃၁.၅၂၈ ၂၉၂.၂၆၁ ၁.၅၈၅ -၁၂.၉၉၅ -၁၁.၄၁၀
ကျိုင်းတုံ ၂.၈၈၅ ၂.၁၄၂ ၅.၀၂၇ ၆.၉၉၃ ၁.၅၂၉ ၈.၅၂၂ -၄.၁၀၈ ၀.၆၁၃ -၃.၄၉၅
တာချီလိတ် ၆၈.၁၁၂ ၇၃.၆၁၅ ၁၄၁.၇၂၇ ၁၉.၂၆၃ ၆၇.၀၈၉ ၈၆.၃၅၂ ၄၈.၈၄၉ ၆.၅၂၆ ၅၅.၃၇၅
မြဝတီ ၃၇၅.၈၃၇ ၇၉၉.၁၆၇ ၁၁၇၅.၀၀၄ ၂၀၄.၇၀၉ ၇၂၄.၂၉၅ ၉၂၉.၀၀၄ ၁၇၁.၁၂၈ ၇၄.၈၇၂ ၂၄၆.၀၀၀
ကော့သောင်း ၂၅၇.၃၅၂ ၉၄.၀၁၂ ၃၅၁.၃၆၄ ၁၆၈.၀၃၀ ၃၇.၈၅၇ ၂၀၅.၈၈၇ ၈၉.၃၂၂ ၅၆.၁၅၅ ၁၄၅.၄၇၇
မြိတ် ၅၄.၆၁၉ ၈၅.၄၀၀ ၁၄၀.၀၁၉ ၁၂၀.၅၅၅ ၁၁၁.၆၇၉ ၂၃၂.၂၃၄ -၆၅.၉၃၆ -၂၆.၂၇၉ -၉၂.၂၁၅
၁၀ ထီးခီး ၁၈၅၃.၈၄၇ ၄၀.၀၆၂ ၁၈၉၃.၉၀၉ ၂၂၅၀.၀၅၂ ၁၄၃.၄၆၄ ၂၃၉၃.၅၁၆ -၃၉၆.၂၀၅ -၁၀၃.၄၀၂ -၄၉၉.၆၀၇
၁၁ မောတောင် ၁၂.၂၀၆ ၅.၈၃၉ ၁၈.၀၄၅ ၁၁.၅၂၅ ၆.၇၉၁ ၁၈.၃၁၆ ၀.၆၈၁ -၀.၉၅၂ -၀.၂၇၁
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၃၀၄ ၂.၇၈၁ ၁.၁၃၇ ၀.၃၀၅ ၁.၄၄၂ ၁.၃၄၀ -၀.၀၀၁ ၁.၃၃၉
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၂.၂၇၉ ၁.၂၄၉ ၁၃.၅၂၈ ၄၂၀.၂၆၈ ၃၀၃.၀၁၅ ၇၂၃.၂၈၃
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၇၁၉ ၀.၀၅၉ ၈.၇၇၈ ၂.၇၇၅   ၂.၇၇၅
၁၅ တမူး ၃၉.၉၈၆ ၁.၀၃၈ ၄၁.၀၂၄ ၉၂.၉၆၉ ၀.၉၈၈ ၉၃.၉၅၇ -၅၂.၉၈၃ ၀.၀၅၀ -၅၂.၉၃၃
၁၆ ရိဒ် ၄၈.၄၀၉ ၂.၀၂၇ ၅၀.၄၃၆ ၈၀.၁၃၇ ၂၂.၃၉၂ ၁၀၂.၅၂၉ -၃၁.၇၂၈ -၂၀.၃၆၅ -၅၂.၀၉၃
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၆၉၁၄.၀၉၂ ၃၃၇၀.၉၃၀ ၁၀၂၈၅.၀၂၂ ၆၇၆၇.၆၇၇ ၂၉၃၄.၁၉၅ ၉၇၀၁.၈၇၂ ၁၄၆.၄၁၅ ၄၃၆.၇၃၅ ၅၈၃.၁၅၀

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်