ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၁-၉-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 09/18/2020 - 04:46 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၁-၉-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၁-၉-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၉၃၅.၂၂၀ ၁၇၇၃.၇၆၈ ၄၇၀၈.၉၈၈ ၂၉၄၈.၉၉၂ ၁၆၅၈.၉၆၃ ၄၆၀၇.၉၅၅ -၁၃.၇၇၂ ၁၁၄.၈၀၅ ၁၀၁.၀၃၃
လွယ်ဂျယ် ၁၀၉.၄၅၆ ၂၆.၄၀၀ ၁၃၅.၈၅၆ ၁၂၁.၉၁၂ ၁၉.၉၈၈ ၁၄၁.၉၀၀ -၁၂.၄၅၆ ၆.၄၁၂ -၆.၀၄၄
ချင်းရွှေဟော် ၄၀၄.၁၉၅ ၁၁၁.၇၇၃ ၅၁၅.၉၆၈ ၄၃၄.၀၁၀ ၇၁.၉၄၆ ၅၀၅.၉၅၆ -၂၉.၈၁၅ ၃၉.၈၂၇ ၁၀.၀၁၂
ကံပိုက်တီ ၂၆၂.၃၁၈ ၁၈.၅၃၃ ၂၈၀.၈၅၁ ၂၅၉.၀၁၁ ၃၁.၀၉၅ ၂၉၀.၁၀၆ ၃.၃၀၇ -၁၂.၅၆၂ -၉.၂၅၅
ကျိုင်းတုံ ၂.၈၈၅ ၂.၁၄၀ ၅.၀၂၅ ၆.၉၇၀ ၁.၅၂၉ ၈.၄၉၉ -၄.၀၈၅ ၀.၆၁၁ -၃.၄၇၄
တာချီလိတ် ၆၇.၄၅၇ ၇၂.၈၆၃ ၁၄၀.၃၂၀ ၁၈.၈၂၆ ၆၅.၅၃၂ ၈၄.၃၅၈ ၄၈.၆၃၁ ၇.၃၃၁ ၅၅.၉၆၂
မြဝတီ ၃၇၀.၀၄၈ ၇၈၄.၄၁၂ ၁၁၅၄.၄၆၀ ၂၀၀.၆၃၂ ၇၀၈.၁၂၂ ၉၀၈.၇၅၄ ၁၆၉.၄၁၆ ၇၆.၂၉၀ ၂၄၅.၇၀၆
ကော့သောင်း ၂၅၁.၈၂၇ ၉၃.၆၈၆ ၃၄၅.၅၁၃ ၁၆၃.၃၄၇ ၃၆.၂၆၁ ၁၉၉.၆၀၈ ၈၈.၄၈၀ ၅၇.၄၂၅ ၁၄၅.၉၀၅
မြိတ် ၅၄.၄၆၃ ၈၂.၉၃၀ ၁၃၇.၃၉၃ ၁၂၀.၁၄၀ ၁၁၁.၃၆၁ ၂၃၁.၅၀၁ -၆၅.၆၇၇ -၂၈.၄၃၁ -၉၄.၁၀၈
၁၀ ထီးခီး ၁၈၅၃.၇၃၆ ၄၀.၀၅၀ ၁၈၉၃.၇၈၆ ၂၂၅၀.၀၂၀ ၁၄၃.၄၅၄ ၂၃၉၃.၄၇၄ -၃၉၆.၂၈၄ -၁၀၃.၄၀၄ -၄၉၉.၆၈၈
၁၁ မောတောင် ၁၁.၉၃၃ ၅.၇၁၀ ၁၇.၆၄၃ ၁၁.၂၇၃ ၆.၇၁၉ ၁၇.၉၉၂ ၀.၆၆၀ -၁.၀၀၉ -၀.၃၄၉
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၃၀၄ ၂.၇၈၁ ၁.၁၀၀ ၀.၃၀၂ ၁.၄၀၂ ၁.၃၇၇ ၀.၀၀၂ ၁.၃၇၉
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၁.၉၁၂ ၁.၂၃၈ ၁၃.၁၅၀ ၄၂၀.၆၃၅ ၃၀၃.၀၂၆ ၇၂၃.၆၆၁
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၅၉၂ ၀.၀၅၇ ၈.၆၄၉ ၂.၉၀၂ ၀.၀၀၂ ၂.၉၀၄
၁၅ တမူး ၃၉.၄၈၆ ၁.၀၃၈ ၄၀.၅၂၄ ၉၁.၄၂၇ ၀.၉၈၁ ၉၂.၄၀၈ -၅၁.၉၄၁ ၀.၀၅၇ -၅၁.၈၈၄
၁၆ ရိဒ် ၄၈.၁၈၆ ၂.၀၂၇ ၅၀.၂၁၃ ၇၈.၉၄၁ ၂၂.၃၀၆ ၁၀၁.၂၄၇ -၃၀.၇၅၅ -၂၀.၂၇၉ -၅၁.၀၃၄
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၆၈၅၈.၁၃၉ ၃၃၁၉.၉၅၇ ၁၀၁၇၈.၀၉၆ ၆၇၂၇.၁၀၅ ၂၈၇၉.၈၅၄ ၉၆၀၆.၉၅၉ ၁၃၁.၀၃၄ ၄၄၀.၁၀၃ ၅၇၁.၁၃၇

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်