ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၃- ၉ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Tue, 09/27/2016 - 09:46 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၃-၉-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၃-၉-၂၀၁၅ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၄၆၃.၁၂၈ ၇၅၁.၆၀၄ ၂၂၁၄.၇၃၂ ၁၆၉၆.၅၈၇ ၇၅၁.၁၃၀ ၂၄၄၇.၇၁၇ -၂၃၃.၄၅၉ ဝ.၄၇၄ -၂၃၂.၉၈၅
လွယ်ဂျယ် ၆၈.၇၉၃ ၈.၆၀၃ ၇၇.၃၉၆ ၂၅.၀၀၆ ၆.၀၄၅ ၃၁.၀၅၁ ၄၃.၇၈၇ ၂.၅၅၈ ၄၆.၃၄၅
ချင်းရွှေဟော် ၂၅၃.၈၆၆ ၃၃.၆၁၉ ၂၈၇.၄၈၅ ၁၄၇.၃၃၁ ၂၈.၀၈၉ ၁၇၅.၄၂၀ ၁၀၆.၅၃၅ ၅.၅၃၀ ၁၁၂.၀၆၅
ကန်ပိုက်တီး ၁၈.၈၂၅ ၁၆.၈၄၇ ၃၅.၆၇၂ ၅.၂၀၀ ၁၆.၆၁၄ ၂၁.၈၁၄ ၁၃.၆၂၅ ဝ.၂၃၃ ၁၃.၈၅၈
ကျိုင်းတုံ ၁.၃၈၈ ၁.၆၀၀ ၂.၉၈၈ ၃.၂၉၈ ၄.၁၄၂ ၇.၄၄၀ -၁.၉၁၀ -၂.၅၄၂ -၄.၄၅၂
တာချီလိတ် ၆.၈၂၄ ၂၆.၁၆၇ ၃၂.၉၉၁ ၆.၃၇၃ ၂၇.၆၂၄ ၃၃.၉၉၇ ဝ.၄၅၁ -၁.၄၅၇ -၁.၀၀၆
မြဝတီ ၂၄.၈၇၃ ၃၇၄.၂၅၃ ၃၉၉.၁၂၆ ၁၃.၀၀၂ ၂၆၇.၄၀၇ ၂၈၀.၄၀၉ ၁၁.၈၇၁ ၁၀၆.၈၄၆ ၁၁၈.၇၁၇
ကော့သောင်း ၁၈.၂၆၄ ၂၅.၁၂၄ ၄၃.၃၈၈ ၁၄.၃၉၈ ၃၀.၄၇၃ ၄၄.၈၇၁ ၃.၈၆၆ -၅.၃၄၉ -၁.၄၈၃
မြိတ် ၆၇.၈၈၁ ၁၆.၉၃၇ ၈၄.၈၁၈ ၇၄.၇၉၅ ၁၃.၀၃၁ ၈၇.၈၂၆ -၆.၉၁၄ ၃.၉၀၆ -၃.၀၀၈
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၈.၈၂၁ ဝ.၁၅၁ ၈.၉၇၂ ဝ.၁၈၁ ၇.၁၇၀ ၇.၃၅၁ ၈.၆၄၀ -၇.၀၁၉ ၁.၆၂၁
၁၁ မောတောင် ဝ.၈၂၈ ဝ.၁၈၀ ၁.၀၀၈ ဝ.၁၀၁ ဝ.၂၄၇ ဝ.၃၄၈ ဝ.၇၂၇ -ဝ.၀၆၇ ဝ.၆၆၀
၁၂ စစ်တွေ ၁.၆၂၈ ဝ.၁၇၀ ၁.၇၉၈ ၂.၃၆၄ ဝ.၀၀၈ ၂.၃၇၂ -ဝ.၇၃၆ ဝ.၁၆၂ -ဝ.၅၇၄
၁၃ မောင်တော ၂.၆၇၂ ဝ.၀၂၆ ၂.၆၉၈ ၂.၂၃၁ ဝ.၀၂၅ ၂.၂၅၆ ဝ.၄၄၁ ဝ.၀၀၁ ဝ.၄၄၂
၁၄ တမူး ၂၄.၇၄၆ ၈.၄၆၂ ၃၃.၂၀၈ ၁၁.၆၇၉ ၄.၈၈၄ ၁၆.၅၆၃ ၁၃.၀၆၇ ၃.၅၇၈ ၁၆.၆၄၅
၁၅ ရိဒ် ၉.၂၂၈ ၄.၃၅၂ ၁၃.၅၈၀ ၇.၂၅၆ ၂.၄၅၀ ၉.၇၀၆ ၁.၉၇၂ ၁.၉၀၂ ၃.၈၇၄
  စုစုပေါင်း ၁၉၇၁.၇၆၅ ၁၂၆၈.၀၉၅ ၃၂၃၉.၈၆၀ ၂၀၀၉.၈၀၂ ၁၁၅၉.၃၃၉ ၃၁၆၉.၁၄၁ -၃၈.၀၃၇ ၁၀၈.၇၅၆ ၇၀.၇၁၉

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်