ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၁၂-၄-၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Wed, 04/24/2019 - 06:24 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၄-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၇၉၅.၁၇၁ ၉၄၄.၁၀၄ ၂၇၃၉.၂၇၅ ၂၄၈၇.၃၈၈ ၉၀၄.၃၆၂ ၃၃၉၁.၇၅၀ -၆၉၂.၂၁၇ ၃၉.၇၄၂ -၆၅၂.၄၇၅
လွယ်ဂျယ် ၉၈.၂၁၆ ၇.၆၀၀ ၁၀၅.၈၁၆ ၁၅၁.၀၃၉ ၅.၈၆၀ ၁၅၆.၈၉၉ -၅၂.၈၂၃ ၁.၇၄၀ -၅၁.၀၈၃
ချင်းရွှေဟော် ၃၀၂.၄၂၄ ၂၉.၄၁၁ ၃၃၁.၈၃၅ ၂၈၈.၉၂၉ ၁၆.၇၄၇ ၃၀၅.၆၇၆ ၁၃.၄၉၅ ၁၂.၆၆၄ ၂၆.၁၅၉
ကန်ပိုက်တီး ၁၅၀.၈၆၁ ၁၃.၃၁၆ ၁၆၄.၁၇၇ ၆၂.၇၁၉ ၁၃.၄၅၃ ၇၆.၁၇၂ ၈၈.၁၄၂ -ဝ.၁၃၇ ၈၈.၀၀၅
ကျိုင်းတုံ ၂.၉၆၂ ဝ.၉၂၂ ၃.၈၈၄ ဝ.၁၃၈ ၁.၀၁၀ ၁.၁၄၈ ၂.၈၂၄ -ဝ.၀၈၈ ၂.၇၃၆
တာချီလိတ် ၈.၂၆၂ ၃၁.၆၄၀ ၃၉.၉၀၂ ၇.၆၉၀ ၄၂.၇၅၇ ၅၀.၄၄၇ ဝ.၅၇၂ -၁၁.၁၁၇ -၁၀.၅၄၅
မြဝတီ ၇၆.၄၇၃ ၄၀၆.၁၈၁ ၄၈၂.၆၅၄ ၅၁.၆၉၀ ၄၆၈.၇၂၇ ၅၂၀.၄၁၇ ၂၄.၇၈၃ -၆၂.၅၄၆ -၃၇.၇၆၃
ကော့သောင်း ၁၂၀.၈၉၂ ၁၈.၉၅၂ ၁၃၉.၈၄၄ ၁၀၃.၃၈၆ ၂၉.၁၂၄ ၁၃၂.၅၁၀ ၁၇.၅၀၆ -၁၀.၁၇၂ ၇.၃၃၄
မြိတ် ၆၀.၇၀၅ ၆၈.၀၉၈ ၁၂၈.၈၀၃ ၁၂၅.၈၃၂ ၄၃.၆၇၇ ၁၆၉.၅၀၉ -၆၅.၁၂၇ ၂၄.၄၂၁ -၄၀.၇၀၆
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၁၁၄၁.၇၂၇ ၁၈.၂၄၈ ၁၁၅၉.၉၇၅ ၂.၄၇၇ ၁၁၇.၂၅၉ ၁၁၉.၇၃၆ ၁၁၃၉.၂၅၀ -၉၉.၀၁၁ ၁၀၄၀.၂၃၉
၁၁ မောတောင် ၇.၃၈၆ ၅.၂၂၃ ၁၂.၆၀၉ ၃.၆၁၉ ၁.၄၂၆ ၅.၀၄၅ ၃.၇၆၇ ၃.၇၉၇ ၇.၅၆၄
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၃၃ ဝ.၁၆၅ ၁.၁၉၈ ဝ.၃၄၀ ဝ.၃၆၂ ဝ.၇၀၂ ဝ.၆၉၃ -ဝ.၁၉၇ ဝ.၄၉၆
၁၃ စစ်တွေ ၆.၇၈၃ ၆.၅၅၁ ၁၃.၃၃၄ ၉.၉၇၂ ၁.၀၁၈ ၁၀.၉၉၀ -၃.၁၈၉ ၅.၅၃၃ ၂.၃၄၄
၁၄ မောင်တော ၄.၇၂၉ ဝ.၀၄၀ ၄.၇၆၉ ၉.၇၀၇   ၉.၇၀၇ -၄.၉၇၈ ဝ.၀၄၀ -၄.၉၃၈
၁၅ တမူး ၅၁.၄၁၈ ဝ.၆၅၄ ၅၂.၀၇၂ ၃၁.၄၆၇ ၁.၀၅၇ ၃၂.၅၂၄ ၁၉.၉၅၁ -ဝ.၄၀၃ ၁၉.၅၄၈
၁၆ ရိဒ် ၃၈.၈၉၇ ၁၂.၉၉၅ ၅၁.၈၉၂ ၁၃.၈၂၂ ၁၄.၄၈၆ ၂၈.၃၀၈ ၂၅.၀၇၅ -၁.၄၉၁ ၂၃.၅၈၄
၁၇ ထန်တလန်         ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂   -ဝ.၀၀၂ -ဝ.၀၀၂
  စုစုပေါင်း ၃၈၆၇.၉၃၉ ၁၅၆၄.၁၀၀ ၅၄၃၂.၀၃၉ ၃၃၅၀.၂၁၅ ၁၆၆၁.၃၂၇ ၅၀၁၁.၅၄၂ ၅၁၇.၇၂၄ -၉၇.၂၂၇ ၄၂၀.၄၉၇

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်