ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနစခန္းမ်ားအလိုက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မွ (၁၂-၄-၂၀၁၉) ထိ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္း

Wed, 04/24/2019 - 06:24 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၂-၄-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၇၉၅.၁၇၁ ၉၄၄.၁၀၄ ၂၇၃၉.၂၇၅ ၂၄၈၇.၃၈၈ ၉၀၄.၃၆၂ ၃၃၉၁.၇၅၀ -၆၉၂.၂၁၇ ၃၉.၇၄၂ -၆၅၂.၄၇၅
လြယ္ဂ်ယ္ ၉၈.၂၁၆ ၇.၆၀၀ ၁၀၅.၈၁၆ ၁၅၁.၀၃၉ ၅.၈၆၀ ၁၅၆.၈၉၉ -၅၂.၈၂၃ ၁.၇၄၀ -၅၁.၀၈၃
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၀၂.၄၂၄ ၂၉.၄၁၁ ၃၃၁.၈၃၅ ၂၈၈.၉၂၉ ၁၆.၇၄၇ ၃၀၅.၆၇၆ ၁၃.၄၉၅ ၁၂.၆၆၄ ၂၆.၁၅၉
ကန္ပိုက္တီး ၁၅၀.၈၆၁ ၁၃.၃၁၆ ၁၆၄.၁၇၇ ၆၂.၇၁၉ ၁၃.၄၅၃ ၇၆.၁၇၂ ၈၈.၁၄၂ -၀.၁၃၇ ၈၈.၀၀၅
က်ိဳင္းတံု ၂.၉၆၂ ၀.၉၂၂ ၃.၈၈၄ ၀.၁၃၈ ၁.၀၁၀ ၁.၁၄၈ ၂.၈၂၄ -၀.၀၈၈ ၂.၇၃၆
တာခ်ီလိတ္ ၈.၂၆၂ ၃၁.၆၄၀ ၃၉.၉၀၂ ၇.၆၉၀ ၄၂.၇၅၇ ၅၀.၄၄၇ ၀.၅၇၂ -၁၁.၁၁၇ -၁၀.၅၄၅
ျမ၀တီ ၇၆.၄၇၃ ၄၀၆.၁၈၁ ၄၈၂.၆၅၄ ၅၁.၆၉၀ ၄၆၈.၇၂၇ ၅၂၀.၄၁၇ ၂၄.၇၈၃ -၆၂.၅၄၆ -၃၇.၇၆၃
ေကာ့ေသာင္း ၁၂၀.၈၉၂ ၁၈.၉၅၂ ၁၃၉.၈၄၄ ၁၀၃.၃၈၆ ၂၉.၁၂၄ ၁၃၂.၅၁၀ ၁၇.၅၀၆ -၁၀.၁၇၂ ၇.၃၃၄
ျမိတ္ ၆၀.၇၀၅ ၆၈.၀၉၈ ၁၂၈.၈၀၃ ၁၂၅.၈၃၂ ၄၃.၆၇၇ ၁၆၉.၅၀၉ -၆၅.၁၂၇ ၂၄.၄၂၁ -၄၀.၇၀၆
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၁၄၁.၇၂၇ ၁၈.၂၄၈ ၁၁၅၉.၉၇၅ ၂.၄၇၇ ၁၁၇.၂၅၉ ၁၁၉.၇၃၆ ၁၁၃၉.၂၅၀ -၉၉.၀၁၁ ၁၀၄၀.၂၃၉
၁၁ ေမာေတာင္ ၇.၃၈၆ ၅.၂၂၃ ၁၂.၆၀၉ ၃.၆၁၉ ၁.၄၂၆ ၅.၀၄၅ ၃.၇၆၇ ၃.၇၉၇ ၇.၅၆၄
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၃၃ ၀.၁၆၅ ၁.၁၉၈ ၀.၃၄၀ ၀.၃၆၂ ၀.၇၀၂ ၀.၆၉၃ -၀.၁၉၇ ၀.၄၉၆
၁၃ စစ္ေတြ ၆.၇၈၃ ၆.၅၅၁ ၁၃.၃၃၄ ၉.၉၇၂ ၁.၀၁၈ ၁၀.၉၉၀ -၃.၁၈၉ ၅.၅၃၃ ၂.၃၄၄
၁၄ ေမာင္ေတာ ၄.၇၂၉ ၀.၀၄၀ ၄.၇၆၉ ၉.၇၀၇   ၉.၇၀၇ -၄.၉၇၈ ၀.၀၄၀ -၄.၉၃၈
၁၅ တမူး ၅၁.၄၁၈ ၀.၆၅၄ ၅၂.၀၇၂ ၃၁.၄၆၇ ၁.၀၅၇ ၃၂.၅၂၄ ၁၉.၉၅၁ -၀.၄၀၃ ၁၉.၅၄၈
၁၆ ရိဒ္ ၃၈.၈၉၇ ၁၂.၉၉၅ ၅၁.၈၉၂ ၁၃.၈၂၂ ၁၄.၄၈၆ ၂၈.၃၀၈ ၂၅.၀၇၅ -၁.၄၉၁ ၂၃.၅၈၄
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၃၈၆၇.၉၃၉ ၁၅၆၄.၁၀၀ ၅၄၃၂.၀၃၉ ၃၃၅၀.၂၁၅ ၁၆၆၁.၃၂၇ ၅၀၁၁.၅၄၂ ၅၁၇.၇၂၄ -၉၇.၂၂၇ ၄၂၀.၄၉၇

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္