ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲမွ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အိႏၵိယက ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္

Fri, 09/06/2019 - 07:46 -- admin_ygn

    အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အက္ပဲ၊ ေဖာက္စကြန္ႏွင့္ ၀စ္စထရြန္ေကာ္ပို ေရးရွင္းတို႔အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍  ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႐ုိက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲ၏  ဒဏ္ကို ခံေနရေသာ ကမၸဏီမ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံ သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ လာႏုိင္ေရးအတြက္ အာေပးဆြဲေဆာင္ မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာသည္။ အိႏၵိယ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ထားေသာ  ကုမၸဏီ စာရင္းကိုျပဳစုခဲ့ရာ  တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)အေျခစိုက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ပက္ဂါထရြန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ဤ ကိစၥႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ သတင္းရင္း ျမစ္တစ္ခုထံမွသိရသည္။
    အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ေဒၚလာဘီလီယံ ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္မ်ားအျပန္အလွန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ျဖန္႔ျ ဖဴးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး အခြန္ တိုးျမင့္မႈဒဏ္မွ လြတ္ကင္းႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားကရွာေဖြလာ ၾကသည္။ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွ အျမတ္ထုတ္ေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မွာ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္မူ၀ါမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူေဘာင္တို႔ကို တင္ျပရန္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အား တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တာ၀န္ ေပးအပ္ သည့္အထဲတြင္ အီလက္ထရြန္ နစ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းက႑ ကိုးခုရွိသည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages