တစ္ဦးခ်င္းနိုင္ငံျခားေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာနိုင္ငံသားတိုင္းအားေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

Wed, 12/16/2015 - 04:24 -- ictuser

၁။     တင္သြင္းခြင့္ေလၽွာက္ထားသူ၏ ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ စာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာသေဘၤာသားမ်ား၊ နိုင္ငံျခားတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ နိုင္ငံျခားသံ႐ုံမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္အား ခြင့္ျပဳပါမစ္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္စာရင္းတြင္းမပါဝင္ေၾကာင္းကိုယ္တိုင္ခံဝန္ကတိျပဳတင္ၿပ ခ်က္ပါရွိရမည္။

၂။       ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ေလၽွာက္ထားသူ၏အိမ္ေထာင္စုဇယားမူရင္းပါရွိရမည္။

၃။       နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္မူရင္းပါရွိရမည္။

၄။       တင္သြင္းလိုေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးအစား၊ Brand ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ အင္ဂ်င္ပါဝါ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဖိုး၊ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာျပည္ပနိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းကုမၸဏီ၏ Invoice မူရင္းပါရွိရမည္။

၅။       ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားက ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္းပါရွိရမည္။

၆။       ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါက Special Power ၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မူရင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပုံတင္မူရင္းတို႔ပါရွိရမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE