(၂၀-၇-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Wed, 08/01/2018 - 03:09 -- dccaadmin

  

( ၂၀-၇-၂၀၁၈  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၆၇၇၄၇၇၂၅၄ ၈၂၅၉၄၅၀၂ ၁၇၆၀၀၇၁၇၅၆

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၄၃၃၂၉၉၁ ၂၄၃၃၂၉၉၁

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၂ ၇၂၃၆၇၇ ၈၆၄၁၂၆၆၅၄၆ ၈၆၄၁၉၉၀၂၂၃

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃   ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၂၄၀၀၇၆၇၉ ၄၆၉၁၁၆၇၉

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃        

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆၁၀၃၀၀ ၂၇၄၀၀၂၅၉၉ ၂၇၆၆၁၂၈၉၉
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၃၅၁၈၇၄၅၄၅ ၃၅၁၈၇၄၅၄၅
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၁၂၄၉၄၀၂၅၀ ၉၇၃၃၂၁၁၈ ၂၂၂၂၇၂၃၆၈
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၉၈၈၂၈၈၁၇၂ ၈၃၃၈၇၇၆၂၇ ၁၈၂၂၁၆၅၇၉၉
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄   ၄၄၃၃၆၀၀၀   ၄၄၃၃၆၀၀၀
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုေပါင္း

၃၂ ၂၈၆၁၂၇၉၆၅၃ ၁၀၃၂၉၂၈၈၆၀၇ ၁၃၁၉၀၅၆၈၂၆၀