ျပည္ေနခြင့္ သက္တမ္း တိုးျမွင့္ရန္နွင့္ အျကိမ္ျကိမ္ျပည္ ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ သက္တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား

ျပည္ေနခြင့္ သက္တမ္း တိုးျမွင့္ရန္နွင့္ အျကိမ္ျကိမ္ျပည္ ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ သက္တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား

(က)    စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနသည္ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ေခတၱ လာေရာက္သည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ခ်မွတ္ျပဌာန္း ထားေသာ မူမ်ားနွင့္ကိုက္ညီပါက ျပည္ေနခြင့္ သက္တမ္း တိုးျမွင့္ရန္နွင့္ အျကိမ္ျကိမ္ျပည္ျပန္ ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ သက္တမ္းတိုးျခင္း တို့ကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
(ခ)     ျပည္ေနခြင့္သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ လက္ရွိကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေနသည့္ Trading Company မ်ားျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ဆက္ စပ္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မွျဖစ္ေစ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ နိုင္ငံျခားသား မ်ားကိုသာ ေထာက္ခံေပး လွ်က္ရွိပါသည္။ Service Company မ်ား အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မေပးပါ။
(ဂ)    ျပည္ေနခြင့္နွင့္ အျကိမ္ျကိမ္ ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္းကို ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား၏ Branch Office မ်ားတြင္ တရားဝင္ လာေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ၄င္းတို့၏ မိသားစုဝင္မ်ား အတြက္ ေထာက္ခံ ခ်က္ေပးပါသည္။
(ဃ)     တာဝန္ယူ ေလွ်ာက္ထားေပး သည့္ Trading Company အေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားနွင့္ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခေျကးေငြျဖင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား မဟုတ္ေျကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရး ကိစၥအတြက္သာ လာေရာက္ ျခင္းျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ ဗီဇာစည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေနထိုင္ မည္ျဖစ္ေျကာင္း ဝန္ခံကတိျပု ရမည္ျဖစ္သည္။
(င)       ဗီဇာသက္တမ္းတိုး ေထာက္ခံခ်က္အတြက္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
           ၁။    သံရံုးေထာက္ခံခ်က္မူရင္း
           ၂။    ေနထိုင္ေျကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး၏ ေထာက္ခံခ်က္(သို့) residence /hotel မ်ားမွေထာက္ခံခ်က္မူရင္း
           ၃။    ျမို့နယ္ လ.ဝ.က ေထာက္ခံခ်က္ မူရင္း
           ၄။    နိုင္ငံျခားသားေရာက္ရွိေျကာင္း အစီရင္ခံစာ (Report of Arrival, Form C)မိတၱဴ
           ၅။    C V Form (ဓါတ္ပံုကပ္ျပီး)
           ၆။    ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ
           ၇။    Form VI, Form XXVI မိတၱူ (ျပည္တြင္းကုမၸဏီ)၊ Form XVIII (နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ)
           ၈။    ထ.သ.က မိတၱူ(ျပည္တြင္းကုမၸဏီ)၊ Form of Permit (နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ)
           ၉။    ကုမၸဏီ၏ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည့္ “ကုန္သြယ္မႈအေျချပဇယား” (ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သာ)
           ၁၀။    Passport မိတၱူ  (Passport မူရင္းယူလာရန္)
           ၁၁။    ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အတြက္ ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္လြဲစာ

 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လိပ္စာ

- ကုန္သြယ္မွဳဳ ျမွင့္တင္ေရးနွင့္စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရံုး
- အမွတ္(၂၂၄၆၂၄၀)၊ ကနၷားလမ္း ၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ ့နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ  ့