ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2020  TO 9-10-2020 ) ( 1-10-2019  TO 9-10-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 20.183 18.831 39.014 75.239 35.684 110.923 -55.056 -16.853 -71.909
2 LWEJEL 2.344 0.328 2.672 0.359 0.427 0.786 1.985 -0.099 1.886
3 CHIN SHWEHAW 6.423 2.304 8.727 15.184 3.162 18.346 -8.761 -0.858 -9.619
4 KANPITETEE 6.685 0.221 6.906 4.297 0.465 4.762 2.388 -0.244 2.144
5 KYAING TONG 0.067 0.014 0.081 0.471 0.097 0.568 -0.404 -0.083 -0.487
6 TARCHILEIK 0.509 1.834 2.343 0.177 3.044 3.221 0.332 -1.210 -0.878
7 MYAWADDY 2.473 9.855 12.328 7.107 24.020 31.127 -4.634 -14.165 -18.799
8 KAWTHAUNG 7.345 0.609 7.954 9.711 1.505 11.216 -2.366 -0.896 -3.262
9 MYEIK 0.909 3.812 4.721 0.817 6.956 7.773 0.092 -3.144 -3.052
10 NABULAE
/HTEE KHEE
0.322 0.015 0.337 0.151 0.128 0.279 0.171 -0.113 0.058
11 MAWTAUNG 0.598 0.085 0.683 0.790 0.166 0.956 -0.192 -0.081 -0.273
12 MESE       0.024 0.013 0.037 -0.024 -0.013 -0.037
13 SITTWE       0.681   0.681 -0.681   -0.681
14 MAUNG DAW       0.318   0.318 -0.318   -0.318
15 TAMU 0.400   0.400 1.865 0.007 1.872 -1.465 -0.007 -1.472
16 RHI 0.297   0.297 0.492 0.116 0.608 -0.195 -0.116 -0.311
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP                  
  TOTAL 48.555 37.908 86.463 117.683 75.790 193.473 -69.128 -37.882 -107.010

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages