၂၀၀၆ ခုနှစ်မော်ဒယ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မော်ဒယ်အထိ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် Prime Mover (Head Only) ဈေးနှုန်းများ

Tue, 10/18/2016 - 06:46 -- ictuser
စဉ် Brand Name Horse Power Country of
Origin
စည်းကြပ်တန်ဖိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ-USD) မှတ်ချက်
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prime Mover 180-220 HP Japan 24620 28130 32160 36750 41990 48000 54850 60940 67720 75240 79200  
Prime Mover 230-300 HP Japan 27350 31260 35730 40830 46660 53330 60950 67720 75240 83600 88000  
Prime Mover 310-380 HP Japan 30090 34380 39300 44920 51320 58660 67040 74490 82760 91960 96800  
Prime Mover 390-460 HP Japan 33100 37830 43240 49420 56470 64540 73760 81950 91060 101180 106500  
Prime Mover 460 HP & Up Japan 36390 41590 47540 54330 62090 70960 81100 90110 100120 111250 117100