အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၈

Wed, 06/13/2018 - 04:20 -- dotadmin

ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ား၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔၏ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဥ္အရ ပို႔ကုန္တင္ပို႔သူ မွတ္ပံုတင္စနစ္ (Registered Exporter System) ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၈