ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၂)

Tue, 12/16/2014 - 12:53 -- eiprdep

ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်သည့်  Invoice , Sales Contract ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်ထားရမည့် H.S Code စံသတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း