စားသံုးသူမ်ားတိုင္တန္းသည့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာအတြက္ အာဆီယံဝက္ဘ္ဆိုဒ္

Thu, 05/17/2012 - 03:57 -- Anonymous (not verified)

             အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းတည္ေထာက္ရာတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အာဆီယံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးေကာ္မတီမွ အာဆီယံစားသံုးသူတိုင္တန္းမွဳဆိုင္ရာလက္ကမ္းေၾကာ္ၿငာကို အာဆီယံ၀ဂ္ဆိုဒ္တြင္ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံစားသံုးသူ တိုင္တန္းမွဳ ဆိုင္ရာ လက္ကမ္းေၾကာ္ၿငာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးမွ စားသံုးသူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာပါက တိုင္တန္းမွဳအတြက္ ႏိုင္ငံအလို္က္အဓိကဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ hotlines ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အဆိုပါလက္ကမ္းေၾကာ္ၿငာအား အာဆီယံ၀ဂ္ဆိုဒ္ၿဖစ္သည့္ (www.asean.org/26836)၊ စားသံုးသူအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွဳဆိုင္ရာ အာဆီယံစားသံုးသူကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ၀ဂ္ဆိုဒ္ၿဖစ္သည့္ ( www.aseanconsumer.org ) ႏွင့္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာန မ်ား (သို့မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရား၀င္၀ဂ္ဆိုဒ္မ်ားသို႕ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္ ။