ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများ လျော့ပေါ့ကောက်ခံခြင်း

Tue, 07/17/2012 - 03:44 -- Anonymous (not verified)
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ
လျော့ပေါ့မှု
"ပ" အက္ခရာအထိ အပ်နှံရန်ကျန်ယာဉ်များ ၄၀%
"ဗ" အက္ခရာမှ အနှစ် ၂၀ ကျော် အပ်နှံရန်ကျန်ယာဉ်များ ၆၀%
စီမံချက်တွင်မပါသော အက္ခရာ Taxi ယာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုရန် ၈၀%
ကုမ္မဏီများမှ တင်သွင်းယာဉ်များ (အငှားယာဉ်) ၅၀%
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူတင်သွင်းယာဉ် (အငှားယာဉ်) ၅၀%
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူတင်သွင်းယာဉ် (အငှားယာဉ်မဟုတ်) ၃၀%
လေလံမှတ်ပုံတင်ယာဉ်အပ်နှံ၍အစားထိုးတင်သွင်းယာဉ် ၆၀%