ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁၃-၄-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၃-၄-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၂၀.၁၇၁ ၁၂၀.၁၇၁   ၁၄၄.၅၉၅ ၁၄၄.၅၉၅   -၂၄.၄၂၄ -၂၄.၄၂၄
တိရိစာၦန္ထြက္   ၈.၄၂၉ ၈.၄၂၉   ၀.၈၅၈ ၀.၈၅၈   ၇.၅၇၁ ၇.၅၇၁
ေရထြက္   ၂၅.၆၇၄ ၂၅.၆၇၄   ၂၅.၈၉၁ ၂၅.၈၉၁   -၀.၂၁၇ -၀.၂၁၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၇.၄၈၆ ၁၆.၃၆၃ ၂၃.၈၄၉ ၀.၆၄၇ ၂၇.၀၂၉ ၂၇.၆၇၆ ၆.၈၃၉ -၁၀.၆၆၆ -၃.၈၂၇
သစ္ေတာထြက္ ၁.၀၇၇ ၉.၀၇၂ ၁၀.၁၄၉ ၀.၂၅၄ ၁၈.၃၇၃ ၁၈.၆၂၇ ၀.၈၂၃ -၉.၃၀၁ -၈.၄၇၈
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၅.၅၄၀ ၁၄၂.၈၁၅ ၁၅၈.၃၅၅ ၂၀.၈၁၈ ၁၂၇.၇၉၄ ၁၄၈.၆၁၂ -၅.၂၇၈ ၁၅.၀၂၁ ၉.၇၄၃
အျခား ၄.၄၉၈ ၄၆.၂၃၂ ၅၀.၇၃၀ ၆၁.၁၂၁ ၂၆.၆၄၅ ၈၇.၇၆၆ -၅၆.၆၂၃ ၁၉.၅၈၇ -၃၇.၀၃၆
  စုစုေပါင္း ၂၈.၆၀၁ ၃၆၈.၇၅၆ ၃၉၇.၃၅၇ ၈၂.၈၄၀ ၃၇၁.၁၈၅ ၄၅၄.၀၂၅ -၅၄.၂၃၉ -၂.၄၂၉ -၅၆.၆၆၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages