ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၀-၄-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၀-၄-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၅၆.၇၁၈ ၁၅၆.၇၁၈   ၁၇၄.၉၅၈ ၁၇၄.၉၅၈   -၁၈.၂၄၀ -၁၈.၂၄၀
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁၂.၈၆၉ ၁၂.၈၆၉   ၁.၀၁၂ ၁.၀၁၂   ၁၁.၈၅၇ ၁၁.၈၅၇
ေရထြက္   ၃၇.၆၀၈ ၃၇.၆၀၈   ၃၂.၈၁၁ ၃၂.၈၁၁   ၄.၇၉၇ ၄.၇၉၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၇.၇၁၈ ၂၈.၇၅၅ ၃၆.၄၇၃ ၁၀.၆၄၇ ၃၃.၅၄၆ ၄၄.၁၉၃ -၂.၉၂၉ -၄.၇၉၁ -၇.၇၂၀
သစ္ေတာထြက္ ၁.၆၄၀ ၁၁.၃၁၃ ၁၂.၉၅၃ ၀.၅၇၄ ၂၂.၆၀၀ ၂၃.၁၇၄ ၁.၀၆၆ -၁၁.၂၈၇ -၁၀.၂၂၁
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၅.၅၄၀ ၂၅၂.၃၈၂ ၂၆၇.၉၂၂ ၂၀.၈၁၈ ၁၄၄.၈၉၃ ၁၆၅.၇၁၁ -၅.၂၇၈ ၁၀၇.၄၈၉ ၁၀၂.၂၁၁
အျခား ၁၁.၆၁၇ ၅၂.၅၁၀ ၆၄.၁၂၇ ၆၁.၁၂၁ ၄၃.၂၅၃ ၁၀၄.၃၇၄ -၄၉.၅၀၄ ၉.၂၅၇ -၄၀.၂၄၇
  စုစုေပါင္း ၃၆.၅၁၅ ၅၅၂.၁၅၅ ၅၈၈.၆၇၀ ၉၃.၁၆၀ ၄၅၃.၀၇၃ ၅၄၆.၂၃၃ -၅၆.၆၄၅ ၉၉.၀၈၂ ၄၂.၄၃၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages