ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၇-၄-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၇-၄-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၀၄.၅၅၀ ၂၀၄.၅၅၀   ၂၁၅.၅၂၈ ၂၁၅.၅၂၈   -၁၀.၉၇၈ -၁၀.၉၇၈
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁၆.၃၀၈ ၁၆.၃၀၈   ၁.၂၀၉ ၁.၂၀၉   ၁၅.၀၉၉ ၁၅.၀၉၉
ေရထြက္   ၅၁.၁၀၈ ၅၁.၁၀၈   ၄၀.၇၄၃ ၄၀.၇၄၃   ၁၀.၃၆၅ ၁၀.၃၆၅
သတၱဳတြင္းထြက္ ၇.၉၁၃ ၆၂.၄၄၆ ၇၀.၃၅၉ ၁၀.၆၄၇ ၃၉.၀၈၆ ၄၉.၇၃၃ -၂.၇၃၄ ၂၃.၃၆၀ ၂၀.၆၂၆
သစ္ေတာထြက္ ၁.၆၃၉ ၁၁.၇၆၉ ၁၃.၄၀၈ ၀.၅၇၃ ၂၂.၇၆၄ ၂၃.၃၃၇ ၁.၀၆၆ -၁၀.၉၉၅ -၉.၉၂၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၆၆.၂၄၇ ၂၇၆.၀၈၆ ၃၄၂.၃၃၃ ၂၀.၈၁၈ ၁၄၈.၈၂၇ ၁၆၉.၆၄၅ ၄၅.၄၂၉ ၁၂၇.၂၅၉ ၁၇၂.၆၈၈
အျခား ၁၁.၆၆၁ ၇၄.၈၃၇ ၈၆.၄၉၈ ၆၃.၄၆၉ ၇၀.၇၂၆ ၁၃၄.၁၉၅ -၅၁.၈၀၈ ၄.၁၁၁ -၄၇.၆၉၇
  စုစုေပါင္း ၈၇.၄၆၀ ၆၉၇.၁၀၄ ၇၈၄.၅၆၄ ၉၅.၅၀၇ ၅၃၈.၈၈၃ ၆၃၄.၃၉၀ -၈.၀၄၇ ၁၅၈.၂၂၁ ၁၅၀.၁၇၄

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages