ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁၁-၅-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၁-၅-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၇၀.၆၁၈ ၂၇၀.၆၁၈   ၂၉၂.၀၅၆ ၂၉၂.၀၅၆   -၂၁.၄၃၈ -၂၁.၄၃၈
တိရိစာၦန္ထြက္   ၂၀.၄၁၆ ၂၀.၄၁၆   ၁.၄၀၁ ၁.၄၀၁   ၁၉.၀၁၅ ၁၉.၀၁၅
ေရထြက္   ၆၅.၃၁၂ ၆၅.၃၁၂   ၅၄.၆၀၈ ၅၄.၆၀၈   ၁၀.၇၀၄ ၁၀.၇၀၄
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၀.၀၉၂ ၇၆.၅၃၂ ၉၆.၆၂၄ ၁၀.၇၄၄ ၆၅.၉၁၅ ၇၆.၆၅၉ ၉.၃၄၈ ၁၀.၆၁၇ ၁၉.၉၆၅
သစ္ေတာထြက္ ၂.၃၆၂ ၁၄.၄၃၄ ၁၆.၇၉၆ ၀.၇၀၅ ၂၄.၂၉၉ ၂၅.၀၀၄ ၁.၆၅၇ -၉.၈၆၅ -၈.၂၀၈
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၆၆.၂၄၇ ၃၄၃.၀၀၅ ၄၀၉.၂၅၂ ၁၆၉.၃၁၆ ၁၇၈.၅၀၂ ၃၄၇.၈၁၈ -၁၀၃.၀၆၉ ၁၆၄.၅၀၃ ၆၁.၄၃၄
အျခား ၁၄.၀၅၄ ၉၉.၆၇၅ ၁၁၃.၇၂၉ ၆၄.၁၁၃ ၁၀၁.၆၇၂ ၁၆၅.၇၈၅ -၅၀.၀၅၉ -၁.၉၉၇ -၅၂.၀၅၆
  စုစုေပါင္း ၁၀၂.၇၅၅ ၈၈၉.၉၉၂ ၉၉၂.၇၄၇ ၂၄၄.၈၇၈ ၇၁၈.၄၅၃ ၉၆၃.၃၃၁ -၁၄၂.၁၂၃ ၁၇၁.၅၃၉ ၂၉.၄၁၆

တ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages