ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁၈-၅-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၈-၅-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၃၉၄.၂၄၁ ၃၉၄.၂၄၁   ၄၄၇.၀၄၃ ၄၄၇.၀၄၃   -၅၂.၈၀၂ -၅၂.၈၀၂
တိရိစာၦန္ထြက္   ၃၁.၂၉၅ ၃၁.၂၉၅   ၁.၈၀၃ ၁.၈၀၃   ၂၉.၄၉၂ ၂၉.၄၉၂
ေရထြက္   ၉၅.၉၂၇ ၉၅.၉၂၇   ၇၁.၃၀၅ ၇၁.၃၀၅   ၂၄.၆၂၂ ၂၄.၆၂၂
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၉.၆၈၇ ၁၀၈.၂၃၉ ၁၅၇.၉၂၆ ၁၀.၇၄၄ ၉၆.၅၈၃ ၁၀၇.၃၂၇ ၃၈.၉၄၃ ၁၁.၆၅၆ ၅၀.၅၉၉
သစ္ေတာထြက္ ၃.၃၆၄ ၂၀.၄၂၈ ၂၃.၇၉၂ ၀.၉၀၃ ၃၀.၀၄၂ ၃၀.၉၄၅ ၂.၄၆၁ -၉.၆၁၄ -၇.၁၅၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၉၅.၅၃၈ ၅၇၂.၂၇၂ ၇၆၇.၈၁၀ ၂၇၃.၇၄၅ ၂၇၁.၉၂၃ ၅၄၅.၆၆၈ -၇၈.၂၀၇ ၃၀၀.၃၄၉ ၂၂၂.၁၄၂
အျခား ၁၇.၂၃၁ ၁၅၇.၅၄၆ ၁၇၄.၇၇၇ ၆၄.၁၃၇ ၁၃၄.၀၈၆ ၁၉၈.၂၂၃ -၄၆.၉၀၆ ၂၃.၄၆၀ -၂၃.၄၄၆
  စုစုေပါင္း ၂၆၅.၈၂၀ ၁၃၇၉.၉၄၈ ၁၆၄၅.၇၆၈ ၃၄၉.၅၂၉ ၁၀၅၂.၇၈၅ ၁၄၀၂.၃၁၄ -၈၃.၇၀၉ ၃၂၇.၁၆၃ ၂၄၃.၄၅၄

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages