ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၅-၅-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၅-၅-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၄၄၉.၇၂၆ ၄၄၉.၇၂၆   ၅၁၉.၇၇၀ ၅၁၉.၇၇၀   -၇၀.၀၄၄ -၇၀.၀၄၄
တိရိစာၦန္ထြက္   ၃၈.၆၅၉ ၃၈.၆၅၉   ၁.၉၈၀ ၁.၉၈၀   ၃၆.၆၇၉ ၃၆.၆၇၉
ေရထြက္   ၁၀၆.၁၁၈ ၁၀၆.၁၁၈   ၈၀.၂၂၅ ၈၀.၂၂၅   ၂၅.၈၉၃ ၂၅.၈၉၃
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၉.၆၈၇ ၁၁၃.၃၁၈ ၁၆၃.၀၀၅ ၁၀.၇၄၄ ၁၁၉.၈၄၄ ၁၃၀.၅၈၈ ၃၈.၉၄၃ -၆.၅၂၆ ၃၂.၄၁၇
သစ္ေတာထြက္ ၃.၇၂၀ ၂၃.၆၇၂ ၂၇.၃၉၂ ၁.၄၆၂ ၃၅.၆၇၂ ၃၇.၁၃၄ ၂.၂၅၈ -၁၂.၀၀၀ -၉.၇၄၂
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၄၄၈.၀၆၈ ၆၆၇.၈၅၅ ၁၁၁၅.၉၂၃ ၂၇၃.၇၄၅ ၃၂၆.၉၇၆ ၆၀၀.၇၂၁ ၁၇၄.၃၂၃ ၃၄၀.၈၇၉ ၅၁၅.၂၀၂
အျခား ၁၇.၆၁၂ ၂၄၅.၅၆၇ ၂၆၃.၁၇၉ ၆၄.၇၃၅ ၁၉၂.၄၀၁ ၂၅၇.၁၃၆ -၄၇.၁၂၃ ၅၃.၁၆၆ ၆.၀၄၃
  စုစုေပါင္း ၅၁၉.၀၈၇ ၁၆၄၄.၉၁၅ ၂၁၆၄.၀၀၂ ၃၅၀.၆၈၆ ၁၂၇၆.၈၆၈ ၁၆၂၇.၅၅၄ ၁၆၈.၄၀၁ ၃၆၈.၀၄၇ ၅၃၆.၄၄၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages