အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္အတြက္ပင္ရင္းေထာက္ခံခ်က္

Certificate of Origin Rules of Origin
ASEAN Free Trade Area ASEAN Free Trade Area
ASEAN - China FTA ASEAN - Korea FTA
ASEAN - India FTA ASEAN - Australia, Newzealand FTA
ASEAN - Japan FTA  
 

*လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မွဳေဒသအလိုက္ သေဘာတူညီထားသည့္ ပင္ရင္းေဒသစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပး ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား*

အာဆီယံဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုျပီး ၾကည့္ရႈ႕လိုပါက ASEAN Website ျဖစ္ေသာ*http://www.asean.org/* တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

*ဥေရာပသမဂၢသုိ႔ GSP Form A ရယူၿပီး တင္ပုိ႔ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ GSP ဆုိင္ရာ ပင္ရင္းႏုိင္ငံစည္းမ်ဥ္းမ်ား အေသးစိတ္ ၾကည့္ရွဳရန္အတြက္  http://ec.europa.eu/taxation _customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_839_en.htm တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။*
ဥေရာပသမဂၢ၏ GSP အစီအစဥ္ ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ ပုိ့ကုန္တင္ပုိ႔သူစနစ္ (Registered Exporter - REX System) ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား)

အမိန္႔ေၾကာ္စာအမွတ္၊ ၃၂ / ၂၀၁၈

ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ တူရကီနုိင္ငံတုိ႔၏ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဥ္အရ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔သူ မွတ္ပုံ တင္စနစ္ (Registered Exporter System) ကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား

EU GSP Handbook (English)/sites/default/files/2018-02-05%20EU%20GSP%20Handbook%20English%20version.pdf EU GSP Handbook (Myanmar)/sites/default/files/EU%20GSP%20Handbook%20Myanmar%20version.pdf
 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆုိင္ရာ GSP အစီအစဥ္အရ GSP Form A မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေၾကညာျခင္းႏွင့္ US GSP အစီအစဥ္၏ ပင္ရင္းေဒသစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆုိင္ရာ GSP အစီအစဥ္အရ GSP Form A မ်ား ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေၾကညာခ်က္ /sites/default/files/GSP/GSP%20Form.pdf
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အေကာက္ခြန္လုိင္းမ်ား
1. US GSP Guidebook /sites/default/files/GSP/1.%20U.S.%20GSP%20GUIDEBOOK.pdf 1. US GSP-eligible-for-all-countries-2016 /sites/default/files/GSP/3.%20US%20GSP-eligible-for-all-countries-2016.pdf
2. US GSP Handbook /sites/default/files/GSP/2.%20GSP%20HANDBOOK%20ON%20THE%20SCHEME%20OF%20US.pdf 2. US GSP-eligible-lines-for-LDBDCs /sites/default/files/GSP/4.%20US%20GSP-eligible-lines-for-LDBDCs.pdf

3.အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေယဘုယ်စည္း၀ါးညီအေကာက္ခြန္အစီအစဥ္ (၂၀၁၇)

3. US GSP-eligible-Agri-HTS-lines /sites/default/files/GSP/5.%20US%20GSP-eligible-Agri-HTS-lines.pdf
  4. 6. US GSP-eligible-Textile-Apparel-and-Travel-Goods-HTS-lines /sites/default/files/GSP/6.%20US%20GSP-eligible-Textile-Apparel-and-Travel-Goods-HTS-lines.pdf
ပင္ရင္းေဒသစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းလႊာႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား
သတင္းလႊာမ်ား ေၾကညာခ်က္မ်ား
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၉/၉၈) ASEAN-Korea FTA (CO Form AK)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၃/၂၀၀၇) ASEAN-Japan CEP (CO Form AJ)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၄/၂၀၀၇) ASEAN-India FTA (CO Form DFTP)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၁/၂၀၀၈) ASEAN-Korea FTA (CO Form Korea)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၂/၂၀၀၈)
ASEAN-Korea FTA (CO Form Korea) quota free
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၃/၂၀၀၈)
ATIGA (CO Form D)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၁/၂၀၀၉)
ASEAN-India FTA (CO Form AI)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၂/၂၀၀၉)
ASEAN-AANZ FTA (CO Form AANZ)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၀)
ASEAN-China FTA (CO Form E)